انواع ابر خازن و عملکرد ان ها

3-1 طبقه بندی خازن ها:

فراخازنها می توان به سه دسته کلی تقسیم میشوند. هر دسته داری مکانیسم منحصر به فرد خود را برای ذخیره سازی بار به ترتیب، فارادی،غیر فارادی و ترکیبی از این دو می باشد. فارادیک واکنش اکسیداسیون  و انتقال بار بین الکترود و الکترولیت است. غیر فارادیک فرایندی است که ذخیره بار را به صورت غیر شیمیایی انجام می دهد.

در این بخش یک مرور کلی از هر یک از این سه دسته از ابرخازنها و مشخصات ان میپردازیم.

1.الکتروشیمیایی خازن دو لایه

2. خازن های پسودو

3.خازن ترکیبی

 

 

Untitled

 

 

 

 

این دسته بندی یکی از کامل ترین دسته بندی ابر خازن هاست که در هیچ مقاله فارسی موجود نیست در ادامه به بررسی ان ها خواهم پرداخت.

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه شود: