در این واحد درسی کارشناسی الکترونیک به مبحث اموزش پروتیوس/متلب/اورکد پرداخته می شود  بنا به مدرس ممکن است نرم افزار های الکترونیک دیگری اموزش داده شود.

در فایل دانلودی زیر که شامل 6 فایل ورد است که نویسنده های ان از بچه های دانشگاه سجاد و هم دوره ای های بنده بودند.گزارش کارهای اورکد و متلب هستند که مبحث متلب از ابتدا اموزش داده شده است و شامل مباحث و تمرین های پایه اموزشی ریاضی و پردازش تصویر است.

*استاد:جناب شیخ السلامی از اساتید دانشگاه سجاد

*نویسندگان:حسنی-ملایی-تولایی-صادقی-لطفی-ایزانلو

*هر کدام از فایل ها نوسندگان جدایی دارند.

*فایل شماره 3 به مبحث پردازش تصاویر پرداخته است(نویسنده:امیررضا حسنی)

*حجم9MB